Category: образование

Учеба на латышском стала шоком и стрессом для русских школьников

Учеба на латышском стала шоком и стрессом для русских школьников

Автор:Андрей Солопенко

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/02092019-ucheba-na-latyshskom-stala-shokom-i-stressom-dlya-russkikh-shkolnikov/